Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z rozliczeniem programu nr YAB/25 7 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania środków z Panatlantyckiego Funduszu Infrastrukturalnego

Agenda dyskusja podczas seminarium zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Ocena stopnia implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Wyjazdy Team Building
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Badanie stopnia poinformowania potencjalnych beneficjentów o możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • „Metaewaluacja badań dotyczących oceny kryteriów wyboru projektów w programach operacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich w Polsce w perspektywie 2007-2013
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Charakterystyka projektów szkoleniowych realizowanych w ramach Priorytetu I i II Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
 • Ocena wpływu udziału w projekcie na sytuację osobistą i zawodową osób wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem uczestniczących w projektach realizowanych w ramach Priorytetu VII w województwie łódzkim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:

 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
 • Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: poddębicki oraz m. Piekary Śląskie

  Upoważnieni beneficjenci to: Stanislaw Kaim Remonty Budowlane, Zakład Produkcji Mrożonek i Usług Chłodniczych „IGLOOFRUIT” Sp. z o.o. , Przedsiębiorstwo Remontów i Modernizacji CHEMOROZRUCH Sp. z o.o., WOSANA , Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci Telewizyjnej „PIEKARY” , Stream Communications Sp. z o.o. , CENTRUM BADAWCZO-WDROŻENIOWE „UNITEX” , Emocni , INTRATEL , MAG-EUROPE , SVANTEK , Zakład Techniki Mikroprocesorowej Jerzy Brzeski, Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna KR, Firma Handlowa „JANKO” Strzelec Jan, „Abakus” Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.