Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem projektu nr FUC/36 7 4 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Spójności

Porządek dyskusja podczas spotkania zawiera następujące grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ocena stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii e-Rozwoju Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013
 • Ocena skuteczności i efektywności Programu Bon na Innowacje
 • Audyt sprawności implementacji funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Zakopanem
 • Identyfikacja barier w realizacji działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Postrzeganie funduszy strukturalnych w Polsce
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji Narodowej Strategii Spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt będzie przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja cukru
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
 • Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z projekcją filmów
 • Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: strzelecko-drezdenecki oraz tarnobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Nanguang Photographic Equipment Factory, Zakłady Chemiczne „Luboń” S.A., auto gaz Grazyna Kolowrocka, Usługi motoryzacyjne Ewa Ludwikowska, Usługi Elektroniczne „TELETRONIK” mgr inż. Adam Stachecki, „Rinf” , ADC SYSTEMS , FHU OVER STANISŁAW GOSIEWSKI, ITSUMO S.C. Magdalena Jackowska i Norbert Szymański , Łangowski i Wspólnicy spółka komandytowa, SILED , TFP , ATON-HT , Pierre Rene Sp. Z O.O., Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Krzemiński

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.