Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją projektu nr WFC/89 2 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie rozdystrybuowania dotacji z Europejskiego Priorytetu Społecznego

Porządek debata podczas spotkania obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Badanie ewaluacyjne polskiej czesci projektu parasolowego Fundusz Małych Projektów Programu IW INTERREG III A Polska (woj. Zachodniopomorskie) Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia 2004-2006
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Klastry zaawansowanych technologii jako instrument wsparcia rozwoju i konkurencyjności regionów -analiza i wnioski dla polityki regionalnej oraz polityki spójności
 • Audyt sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodki na Wyjazdy integracyjne w Krakowie
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena gotowości jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Pomorskiego do absorpcji środków w ramach RPO WP, z uwzględnieniem innych programów (PO IiŚ, PO IG i PO KL)
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Ocena bieżącej realizacji projektów realizowanych w ramach XI Priorytetu w kontekście identyfikacji występujących barier i problemów.
 • Analiza zdolności podmiotów działających na obszarach wiejskich do absorpcji funduszy unijnych w zakresie oddolnych inicjatyw lokalnych w ramach PO KL
 • Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Program zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Opieka dzienna nad dziećmi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: rawski oraz bieszczadzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna SUPERMEDIAFON, Huta Szkła „Jarosław” S.A., Zespół Elektrociepłowni Poznańskich S.A. , KZWM „OGNIOCHRON” s.a., BROKER S.C. , „HealthMedia Ławniczak,Mączyński,Szczepaniak,Świderski Spółka Jawna”, „YOUNG DIGITAL PLANET” , Egap sp. z o.o., Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Media Obywatelskie sp. z o.o., Perlipol K. Kusmierek G. Derlatka, J. Benben S.J., WIPLAST Sp.z o.o., BIOCORP Polska sp. z o.o., TASTA Armatura , BS-Business Support

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.