Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr MRH/25 9 2 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Szwajcarskiego Trustu Wyrównawczego

Program debata w czasie seminarium przewiduje poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Aktywność beneficjentów w ubieganiu się o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena stopnia implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sala konferencyjna Szkolenia w Jurze
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy


 • Fundusz zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Odlewnictwo staliwa
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: lubartowski oraz nowotomyski

  Upoważnieni beneficjenci to: „E.Wedel” S.A., Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., Auto-Alarm Janusz Niedziałek, ASTERIAS sp. z o.o., „DOLAN-SAT” Kazimierz Dolan, Zelowska Spółdzielnia Mieszkaniowa , AMP , FINET , InArt , MULTIKO S.C. Grzegorz Damek, Maciej Mazgaj, Selvita Sp. z o.o., TERRA Bogusław Albinowski, Krispol Sp. z o.o., NETIZENS Sp. z o.o., W.A.Z.G. Mesgum Mieczysław Włostowski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.