Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Audyt projektu – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z realizacją projektu nr XNO/19 4 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania wsparcia z Środkowoeuropejskiego Trustu Pomocowego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Analiza wpływu projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.6 ZPORR na wzrost potencjału regionów w sferze innowacji
 • Audyt stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Szkolenia w Częstochowie
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL. Raport końcowy z II etapu badania.
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Produkcja złączy i śrub
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: mławski oraz białobrzeski

  Upoważnieni beneficjenci to: Papiez Jerzy Firma Uslugowo-Handlowo-Budowlana „Hausbud”, Przedsiębiorstwo Robót Górniczych S.A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe POLMOZBYT Toruń Holding S.A., REMONDIS Sp. z o.o., Spółdzielnia Dolsat , „KOMSAT” S.C. Waldemar Komander, Piotr Dutka , Albatros Aluminium Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, EFARMED , Instytut Techniki Budowlanej, Moller Polska Sp. z o.o., STRONA 5 , „CEG-TOR” K.SZUBIERAJSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA, DROG-BRUK A.P. Szczerek Spółka Jawna, WARTA GLASS JEDLICE , Wiesław Majewski, Norbert Majewski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Auto Serwis „Błękitna” W. i N. Majewscy

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.