Zapraszamy na szkolenia biznesowe i wyjazdy team building – w naszym ośrodku

Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem projektu nr FCH/55 9 5 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Oświatowego

Agenda dyskusja podczas panelu obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Pomiar jakości implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotel Na Kursy w Nałęczowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena funkcjonowania trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie łódzkim
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- II raport cząstkowy
 • efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dotowanych branżach (podział wg PKD).:
 • Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży
 • Produkcja pojemników metalowych
 • Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie gazet
 • Wymiar sprawiedliwości
 • Działalność szpitali

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: brodnicki oraz kolneński

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna Współpraca, Ostrowieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych S.A., Fabryka Samochodów Osobowych S.A., Układanie kostki brukowej SOLIDBRUK, „NTL” Agencja Informacyjno-Reklamowa Tadeusz Dąbrowski, „CLIMBEX” Kaczmarek, Kantorski Spółka Jawna, Biblioteka Narodowa, E-go Czerwińska Anna, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Nesta Instal , SCGG Grzegorz Grześków, THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o., Firma Produkcyjno-Handlowa Kano Mirosław Ośko, Zbigniew Tupaj, Paneltech, Lubas Poliuretany Sp.J. Wiesław lubas, Lubomir Lubas, Mariusz Lubas

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.